Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden De Kunstrijders.

 1. Deze leveringsvoorwaardenvoorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverlening die De Kunstrijders verricht.
 2. Door De Kunstrijders gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 3. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra – naar billijkheid vast te stellen – beloning in rekening worden gebracht.
 4. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd, ongeacht de oorzaak daarvan, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook wanneer De Kunstrijders de opdracht, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.
 5. Transport- opslagverzekering wordt slechts voor rekening van de opdrachtgever verzorgd bij schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende.
 6. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de zaken op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking zijn. De opdrachtgever is verplicht te zorgen, dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van De Kunstrijders zijn. De Kunstrijders is niet gehouden maar wel gerechtigd te onderzoeken of deze documenten en of instructies juist en volledig zijn.
 7. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. De Kunstrijders is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de De Kunstrijders. De aansprakelijkheid van De Kunstrijders is in alle gevallen beperkt tot maximaal € 3,40 per kilo (AVC), buitenland € 11,80 (CRM) per kilo per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De Kunstrijders is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor De Kunstrijders niet aansprakelijk is, dient De Kunstrijders zich in te spannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De Kunstrijders is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, komen ten laste van de opdrachtgever.
 9. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt De Kunstrijders niet. Tijden van aankomst worden door De Kunstrijders niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is De Kunstrijders verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen.
 11. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan De Kunstrijders te vergoeden.
 12. Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het door De Kunstrijders betaalde of verschuldigde bedrag.
 13. De Kunstrijders heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die De Kunstrijders uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die hij ten laste van de opdrachtgever en of eigenaar heeft of mocht krijgen. Bij doorzending van de zaken is De Kunstrijders gerechtigd het verschuldigde bedrag daarop na te nemen. De Kunstrijders kan de hem in toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – ondershands.
 14. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van De Kunstrijders.
 15.  De kunstrijders ins onderdeel van De Boer international Cargo en is een expeditiebedrijf / expediteur, De definitie hiervan is , dat er niet zelf vervoerd wordt maar ”het laten vervoeren van goederen“De Boer International Cargo/ De Kunstrijders treedt op als tussenpersoon / Intermediair en handelt in opdracht van de klant / opdrachtgever en bemiddelt tussen opdrachtgever en transporteurs.

  Wij willen u graag attent maken dat de expeditie voorwaarden een beperkte aansprakelijkheid kent. Bijverzekeren kan van belang zijn. U kunt dit De Boer International Cargo/De Kunstrijders laten regelen. Informeer naar de mogelijkheden.

  De Boer International Cargo/ verzekert uitsluitend wanneer de klant hier uitdrukkelijk om vraagt. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de KvK te Zaandam.

  Tevens hier te downloaden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam

januari 2004

De Kunstrijders

Algemene Vervoerscondities 2002

CMR

Logistieke Service Voorwaarden 2014 (LSV)

Physical Distribution voorwaarden 2000 (TLN)